कैलसुनेट एसपी 50mg/500mg/25mg किट
कैलसुनेट एसपी 50mg/500mg/25mg किट

कैलसुनेट एसपी 50mg/500mg/25mg किट

medicineDetail.prescriptionRequired
packet of 1 Kit
medicineDetail.manufacturer: कैलिबर फार्मास्यूटिकल्स
medicineDetail.composition: आर्टेसुनेट + सल्फैडोक्साइन + पाइरीमेथामाइन

searchResult.mrp: ₹144 ₹130

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ऐर्टिकेल्फिन 50mg/500mg/25mg किट

packet of 1 Kit
स्पेशलिटी मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड
आर्टेसुनेट (50एमजी) + सल्फैडोक्साइन (500एमजी) + पाइरीमेथामाइन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹185 ₹166