ग्लैटिक्स-एम 40mg/500mg टैबलेट
ग्लैटिक्स-एम 40mg/500mg टैबलेट

ग्लैटिक्स-एम 40mg/500mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: इनविजन मेडी साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
medicineDetail.composition: ग्लिक्लाज़ाइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹65 ₹59

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

साइब्लेक्स एम 40एमजी/500एमजी टैबलेट 15एस

strip of 15 tablets
एरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹110 ₹99

ग्लायसिनोर्म एम 40एमजी/500एमजी टैबलेट 10एस

strip of 10 tablets
इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹113 ₹101

मेटाज़ाइड 40mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
मेडिक्योर लाइफ साइंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹65 ₹59

प्रीक्लैज़ाइड एम 40mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
प्रेसिया फार्मा
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹69 ₹63

गैज़िन एम 40 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹61 ₹55

प्रिज़ाइड-एम 40mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
प्राइमस फार्मास्यूटिकल्स
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹63 ₹57

ग्लायसीडे एम 40mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
बीट्स फार्मास्यूटिकल्स
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹55 ₹50

ग्लाइज़ैटो एम 40mg/500mg टैबलेट

strip of 15 tablets
एलब्रिट लाइफ साइंसेज
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹90 ₹81

ग्लायसी मार्क एम 40mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
सनमार्कर फार्मा
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹72 ₹65

गली एम 40mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
नोवालैब हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिक्लाज़ाइड (40एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹55 ₹50