रेसिलेट 2.5 एमजी/400 एमजी टैबलेट
रेसिलेट 2.5 एमजी/400 एमजी टैबलेट

रेसिलेट 2.5 एमजी/400 एमजी टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: भारती लाइफ साइंसेज
medicineDetail.composition: ग्लिबेंक्लमाइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹20 ₹18

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ग्लूकोरेड टैबलेट

strip of 10 tablets
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹60 ₹54

मेटक्लैम 2.5mg/400mg टैबलेट

strip of 10 tablets
एंथस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹20 ₹18

बेनक्लैमेट 2.5mg/400mg टैबलेट

strip of 10 tablets
आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹13 ₹12

ग्लिबोमेट 2.5 एमजी/400 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
मेनारिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹13 ₹12

इससेप्ट 2.5 एमजी/400 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
स्ट्राइड्स शासुन लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹39 ₹36

जी फोर्मिन 2.5mg/400mg टैबलेट

strip of 10 tablets
ईस्ट वेस्ट फार्मा
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹23 ₹21

सुगैट्रोल 2.5 एमजी/400 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
वेरिटाज़ हेल्थकेयर लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹49 ₹44

ग्लिबोमेट फोर्ट 2.5 एमजी/400 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
मेनारिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹23 ₹21

डायफोर्ट 2.5 एमजी/400 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
सिप्ला लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹7 ₹6

ग्लूकोडोल 2.5mg/400mg टैबलेट

strip of 10 tablets
डायकार्डस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (2.5एमजी) + मेट्फोर्मिन (400एमजी)

searchResult.mrp:
₹20 ₹18