एक्यूलिप 25 एमजी/10 एमजी टैबलेट
एक्यूलिप 25 एमजी/10 एमजी टैबलेट

एक्यूलिप 25 एमजी/10 एमजी टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 20 tablets
medicineDetail.manufacturer: शाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
medicineDetail.composition: एमिट्रिप्टिलाइन + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड

searchResult.mrp: ₹88 ₹79

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

लिबोट्राइप एक्सएल 25 टैबलेट

strip of 10 tablet xl
वॉकहार्ट लिमिटेड
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹111 ₹99

अमिटाइड डीएस 25mg/10mg टैबलेट

strip of 10 tablets
आइकॉन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹43 ₹39

रेलाइड्प प्लस 25 एमजी/10 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
रिलायंस फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹41 ₹37

सम प्लस 25एमजी/10एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
यूबिट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹200 ₹180

फ्रेंकिट ओ 25mg/10mg टैबलेट

strip of 10 tablets
इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹31 ₹28

एमिट्रैक-सीजेड 25mg/10mg टैबलेट

strip of 10 tablets
मिनोवा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹30 ₹27

ट्रिप्टिलिन फोर्ट टैबलेट

strip of 10 tablets
क्विंटस लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹49 ₹45

ट्रेप-सी 25mg/10mg टैबलेट

strip of 10 tablets
जेपी हेल्थकेयर
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹39 ₹36

अमिटोन फोर्ट 25 एमजी/10 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹40 ₹36

नेक्सट्रिप सी 25mg/10mg टैबलेट

strip of 10 tablets
नेक्सस बायोटेक
एमिट्रिप्टिलाइन (25एमजी) + क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड (10एमजी)

searchResult.mrp:
₹30 ₹27