कैंडिफोब 100मिलीग्राम कैप्सूल 7एस

कैंडिफोब 100मिलीग्राम कैप्सूल 7एस

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 7 capsules
medicineDetail.manufacturer: मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड
medicineDetail.composition: इट्राकोनाजोल

searchResult.mrp: ₹105 ₹74

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

डोलट्रा 100 कैप्सूल

strip of 10 capsules
डॉल्विस बायो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹250 ₹225

मोनोकैन 100mg कैप्सूल 8s

strip of 8 capsules
मैकलियोड्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹207 ₹186

जिडा 100एमजी कैप्सूल 10एस

Strip of 10 capsule
इज़ंग फार्मास्यूटिकल्स
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹199 ₹179

Itromed 100 Capsule 10s

strip of 10 capsules
लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹200 ₹140

फिक्सट्रल 100mg कैप्सूल

strip of 7 capsules
डॉ रेड्डी एस लेबोरेटरीज लिमिटेड
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹167 ₹149

इटास्पोर कैप्सूल

strip of 7 capsules
इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹173 ₹155

इट्रोस्ट्रेड 100एमजी कैप्सूल 10एस

strip of 10 capsules
लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹200 ₹130

ज़िट्रैन 100 एमजी कैप्सूल 7 एस

strip of 7 capsules
एफडीसी लिमिटेड
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹56 ₹50

अलीट्रा 100 कैप्सूल

strip of 10 capsules
एल्जेन हेल्थकेयर लिमिटेड
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹176 ₹159

ज़ेरोफंग 100 कैप्सूल

strip of 10 capsules
डर्माजॉइंट इंडिया
इट्राकोनाजोल (100एमजी)

searchResult.mrp:
₹400 ₹360