Diclokem 75mg injection 1ml
Diclokem 75mg injection 1ml

Diclokem 75mg injection 1ml

medicineDetail.prescriptionRequired
vial of 1 ml injection
medicineDetail.manufacturer: अलका फार्मा
medicineDetail.composition: डिक्लोफेनाक
#painanalgesic

searchResult.mrp: ₹6 ₹4

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

डिफैर्नैक 75mg इन्जेक्शन

ampoule of 1 ml Injection
फार्लेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹15 ₹14

डिक्लोरेम 75mg इन्जेक्शन

vial of 3 ml Injection
अभिनव उपचार
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹14 ₹13

डिफसून 75mg इन्जेक्शन

ampoule of 1 ml Injection
ब्लेयर रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹15 ₹14

कॉम्बिनेक 75mg इन्जेक्शन

vial of 3 ml Injection
नोवाडुओ फार्मा
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹12 ₹11

लोकोफ्लैम एक्यू 75mg इन्जेक्शन

vial of 1 ml Injection
एल्बिया बायोकेयर
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹15 ₹14

इंकफ्लैम 75mg इन्जेक्शन

vial of 1 ml Injection
सिलहोस फार्मा लिमिटेड
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹15 ₹14

इमीफेनैक एक्यू 75mg इन्जेक्शन

ampoule of 1 ml Injection
इम्पीलियो लाइफसाइंस
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹16 ₹15

डिक्निओ 75mg इन्जेक्शन

vial of 1 ml Injection
नियोलिना फार्मास्यूटिकल्स
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹17 ₹15

इक्लोफास्ट 75mg इन्जेक्शन

vial of 1 ml Injection
एनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹15 ₹14

डेसेक्लो 75mg इन्जेक्शन

vial of 2 ml Injection
रुमिक लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
डिक्लोफेनाक (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹15 ₹14