ग्लिमिसेल एम 2mg/500mg टैबलेट
ग्लिमिसेल एम 2mg/500mg टैबलेट

ग्लिमिसेल एम 2mg/500mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: तिपतिया घास स्वास्थ्य देखभाल फार्मा
medicineDetail.composition: ग्लिमेपाइराइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹50 ₹45

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ग्लिमिकट एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
एल्डर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹89 ₹54

ओबीमेट GX2 टैबलेट पीआर

strip of 15 tablet pr
कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹206 ₹185

ट्रिज़ुनाग्लिम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
जुनारश लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹97 ₹88

ग्लेमिन एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
मिनी फार्मास्यूटिकल्स
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹79 ₹72

ग्लिमिफास्ट एमएफ 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
जिथेर फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹58 ₹53

मेलिप्राइड एम२ 2 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
साइकोर्मिडीज़
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹47 ₹43

ग्लिस्टल-एम२ टैबलेट

strip of 10 tablets
स्टैलियन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹90 ₹45

ग्लायएक्ट-जी२ टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
कृषगीर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹47 ₹43

एयूमेट जी 2 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
सहजीवी दवाएं
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹51 ₹46

ग्लाइमेक्स एम 2 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
चिह्न जीवन विज्ञान
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹78 ₹71