जीएलपी एम 1 एमजी/500 एमजी टैबलेट
जीएलपी एम 1 एमजी/500 एमजी टैबलेट

जीएलपी एम 1 एमजी/500 एमजी टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: एक्मे फार्मास्युटिकल
medicineDetail.composition: ग्लिमेपाइराइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹50 ₹45

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ग्लिमीलाइफ-M1 टैबलेट पीआर

strip of 10 Tablet pr
लक्ष्य फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹43 ₹39

ऐक्सीग्लिम एम 1mg टैबलेट

strip of 10 tablets
एविस लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹41 ₹37

मेटसर्ज-जी१ टैबलेट पीआर

strip of 10 Tablet pr
ऑब्सर्ज बायोटेक लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹54 ₹48

ग्लिमफुल एम 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
फुलफिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹68 ₹62

ग्लिपिबी एसआर-एम-1 टैबलेट

strip of 15 tablet sr
बोनसाई फार्मा
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹34 ₹31

ग्लिप्रेज़ एमएफ 1 टैबलेट

strip of 10 tablets
स्निग फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹47 ₹43

डायपेक्स एम 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
अपोटेक्स लाइफसाइंसेज
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹40 ₹36

मेलिप्राइड एम 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
साइकोर्मिडीज़
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹40 ₹36

डी प्राइड एम 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
क्वीन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹55 ₹50

फोर्मिस्टार जी 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
इवा हेल्थकेयर प्रा। लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹40 ₹36