ओलाइफ टीज़ेड टैबलेट
ओलाइफ टीज़ेड टैबलेट

ओलाइफ टीज़ेड टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: लाइफ लाइन बायोटेक लिमिटेड
medicineDetail.composition: ओफ़्लॉक्सासिन + टिनिडैज़ोल

searchResult.mrp: ₹61 ₹55

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

निकोफ्लोक्स टीजेड टैबलेट

strip of 10 tablets
एबट
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹26 ₹24

ओफ्लोक्स टीज़ेड टैबलेट

strip of 10 tablets
सिप्ला लिमिटेड
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹171 ₹153

फ्लोबसिन-टीजेड 200mg/600mg टैबलेट

strip of 10 tablets
सागा लेबोरेटरीज
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹78 ₹70

ओफ्लोकेयर टी 200mg/600mg टैबलेट

strip of 10 tablets
बेन फार्मास्यूटिकल्स
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹65 ₹59

ज़ोसिन टीज़ेड 200 एमजी/600 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
विनसम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹71 ₹64

ज़ूज़ोक्स टीज़ेड 200mg/600mg टैबलेट

strip of 10 tablets
पेनम फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹57 ₹51

ओफ्लिक्स टीज़ेड 200mg/600mg टैबलेट

strip of 10 tablets
अल्पा लेबोरेटरीज लिमिटेड
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹50 ₹45

मोफ्लिन टीज़ेड 200mg/600mg टैबलेट

strip of 10 tablets
मोरिश फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹95 ₹86

ओक्सिन टीज़ेड 200mg/600mg टैबलेट

strip of 10 tablets
ऑयस्टर लैब्स लिमिटेड
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹79 ₹72

ओलोसिप टीज़ेड 200mg/600mg टैबलेट

strip of 10 tablets
साइपर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ओफ़्लॉक्सासिन (200एमजी) + टिनिडैज़ोल (600 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹45 ₹41