टेनिनेफ-एम 500mg/20mg टैबलेट
टेनिनेफ-एम 500mg/20mg टैबलेट

टेनिनेफ-एम 500mg/20mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: नियोवे फार्मा
medicineDetail.composition: मेट्फोर्मिन + टेनेलिग्लिप्टिन

searchResult.mrp: ₹109 ₹99

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

एलीप्टिन एम 500mg/20mg टैबलेट 10s

strip of 10 tablets
एचबीसी लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹222 ₹199

Tenadac M 500mg/2mg Tablet 10s

strip of 10 tablets
दक्ष फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹98 ₹88

Tenlicraft M 500mg/20mg Tablet 10s

Strip of 10 tablet
मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹125 ₹75

डायटिन-एम 500mg/20mg टैबलेट

strip of 10 tablets
डायकार्डस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹117 ₹106

टेग्लिप्ट एम 500mg/20mg टैबलेट

strip of 15 tablets
अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹193 ₹174

एंडोग्लिप्ट एम 500mg/20mg टैबलेट

strip of 10 tablets
अर्कास फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹117 ₹106

टेलिटेन एम 500mg/20mg टैबलेट

strip of 10 tablets
फाइनक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹88 ₹80

टेनस्टार एम 500mg/20mg टैबलेट

strip of 10 tablets
लिविडस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹127 ₹115

इन्क्रेटेन एम 500mg/20mg टैबलेट

strip of 10 tablets
सैन लैब्स
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹116 ₹105

प्रिग्लिप एम 500mg/20mg टैबलेट

strip of 10 tablets
प्राइमस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
मेट्फोर्मिन (500एमजी) + टेनेलिग्लिप्टिन (20एमजी)

searchResult.mrp:
₹108 ₹97